Om Espace

Planløsning før

I Espace jobber jeg med bærekraftige og innovative byggeløsninger for privatpersoner og bedrifter.

Jeg har over 10 års erfaring med å skape bærekraftige byggeløsninger som både er funksjonelle og estetisk tiltalende.

Jeg tror på dynamisk prosjektering, samarbeidet og åpne dialoger.

Gjennom tverrfaglig samarbeid,samarbeid med andre anerkjente arkitetker og tett dialog med håndverkere, sikrer jeg at hvert prosjekt er en suksess.

Min tilnærming er å starte med en ide basert på kundens øsnke, som bygges ut til noe unikt og funksjonelt.

 

Hei!

På kontoret møter du meg, Olivier Hérail. Jeg er “franco allemand”. Det beskriver alle de som har en tysk-fransk bakgrunn. Siden 2010 har jeg bodd i Trondheim og jeg er gift med Tonje. Sammen med våre tre barn bor vi i en tomannsbolig fra 1920.

Det som virkelig skiller meg ut er min engasjement for å tenke utenfor boksen og utfordre konvensjonelle løsninger. Jeg ønsker å tilby deg noe mer enn bare standard råd og veiledning. Mitt mål er å hjelpe deg med å oppdage innovative og bærekraftige løsninger som kan forvandle din bolig til et unikt og harmonisk sted å bo.

Olivier Herail

Espace utarbeider mulighetsstudier

Hva er en Mulighetsstudie?

Hovedsakelig vil en mulighetsstudie foreslå hovedgrep og konsept for et tomt eller eksisterende bygg.

Omfanget for en mulighetsstudier, kan variere betydelig avhengig av ulike faktorer, slik som størrelsen på tomten, terrenget og omgivelsene og eksisterende strukturer.

Vanligvis inkluderer en mulighetsstudie flere alternativer som belyser forskjellige fordeler. Gjennom mulighetsstudien blir må enig om hovedgrep og om prosjektet er realistisk.

Studien presenterer normalt en realistisk utnyttelse av området eller tomten, samtidig som viktige kvaliteter som ute- og oppholdsareal og solforhold blir ivaretatt.

 

drawer with drawings

Hva omfattes av en mulighetstudie?

En mulighetsstudie danner utgangspunkt for et skisseprosjekt. En mulighetsstudie er også et godt utgangspunkt for å starte dialogen med kommunen for en regulerings- eller søknadsprosessen.

I et innledende møte med deg vil jeg fastslå de helt overordnede rammene for prosjektet, før vi begynner å utarbeide konkrete alternativer.

Etter at jeg har utarbeidet forskjellige forslag, vil vi sammen evaluere alternativene i et nytt møte og gjøre mindre justeringer av det forslaget du ønsker å gå videre med før neste fase.

Leveransen vil vanligvis inkludere to til tre alternative skisser, hvorav en utarbeides videre.

Konseptet konkretiseres mer detaljert og framstilles gjennom enkle 3D-illustrasjoner.  Skissemessig tegninger for landskapsplan, situasjonsplan og terrrengsnitt viser hvordan arealer disponeres.  Gjennom enkelte skisser formidles planløsninger og funksjonelt konsept til byggherre. En rekke overordnet momenter som arealoversikt (BTA og utomhusareal ol.), enkel redegjørelse av solforhold og forslag som tar hensyn til andre relevante overordnede føringer kompletter en mulighetsstudie.

For mindre prosjekter vil normalt rammen for mulighetsstudier ligge mellom 25.000 og 80.000 kroner, avhengig av rammen og hvor detaljert studien skal være. For store områder og omfattende, komplekse programmer kan man regne med rammer opp til 400.000 kroner.

Espace prosjekterer

Hva er Prosjektering?

Prosjektering er en kompleks prosess som krever systematisk arbeid. For å sikre at prosjektene blir harmoniske og fullstendige, deler jeg dem vanligvis inn i tre faser, hver med spesifikke målsettinger. Disse fasene strekker seg fra overordnede veivalg til detaljstyring. Gjennom denne strukturerte tilnærmingen sikrer vi at alle aspekter av prosjektet blir grundig vurdert og behandlet, og at sluttresultatet oppfyller oppdragsgiverens krav og forventninger på en helhetlig måte.

 

skissefase

Skissefasen er en kreativ og kritisk fase der de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse oppdraget utforskes. Her skapes ett eller flere bilder av det mulige sluttresultatet, og oppdragsgiveren inviteres til å velge en hovedretning.

I skisseprosjektfasen utarbeides et konkret og funksjonelt konsept for gjennomføringen av oppdraget. Dette gir oppdragsgiveren et solid grunnlag for å ta beslutninger om videreføring av prosjektet. Skisseprosjektet bygger på oppdragsgiverens program og målsettinger.

I denne fasen er det viktig å tenke innovativt, vurdere bruk av ny teknologi, utforske nye løsninger og ha en frisk tilnærming til oppgaven, samtidig som man arbeider mot de fastsatte målene fra utredningsfasen eller de gitte forutsetningene.

 

Håndskisse
håndtegnet perspektiv

Forprosjket

Forprosjektfasen er en fase der det valgte hovedalternativet etterprøves grundig. Konsekvensene vurderes på ulike områder der det tas beslutninger og vurderes alternativer, inkludert planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, materialvalg, fasadedesign, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagområdet.

 

I forprosjektfasen videreutvikles prosjektet basert på oppdragsgiverens tilbakemeldinger på skisseprosjektet. Fasen omfatter valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske strukturer, samt en klarlegging av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet danner grunnlaget for beslutningen om å gjennomføre prosjektet, søke om rammetillatelse og varsle andre relevante myndigheter.

Mens skisseprosjektet utforsker muligheter og foreslår løsninger, har forprosjektet som oppgave å veie disse forslagene opp mot oppdragsgiverens tilbakemeldinger, utrede systemvalg og bearbeide prosjektet til gjennomarbeidede og dokumenterte utkast til løsninger.

Det er viktig å understreke at skissefasen og forprosjektfasen spiller en avgjørende rolle for at prosjektet skal lykkes. Disse fasene legger grunnlaget for å skape et kvalitetsprosjekt som oppfyller oppdragsgiverens behov og forventninger.

perspektiv av en enebolig
skisse bad

Detaljprosjekt

Detaljprosjektfasen er den neste viktige fasen etter skissefasen og forprosjektfasen. I denne fasen blir prosjektmaterialet ytterligere utdypet med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser og beregninger, slik at det gir et solid grunnlag for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen.

I detaljprosjektfasen er målet å utvikle en tydelig og tverrfaglig avklart plan for gjennomføring av det prosjekterte tiltaket. Prosjektets arkitektoniske utforming blir bearbeidet på detaljnivå i samsvar med oppdatert byggeprogram. Basert på detaljprosjektet skal man kunne utarbeide anbud eller tilbudsforespørsler, og i teorien kunne gjennomføre byggesaken uten behov for ytterligere avklaringer.

I detaljprosjekteringen blir den arkitektoniske utformingen perfeksjonert. Gjennom tegninger og beskrivelser gir detaljprosjekteringen detaljert informasjon om hvordan forprosjektets utforming kan utføres som byggearbeider. Det er viktig å merke seg at prosjektets form eller ytre rammer ikke skal endres eller videreutvikles i denne fasen.

 

illustrasjon av n inngangsparti

Detaljprosjektfasen er avgjørende for å sikre at alle aspekter av prosjektet er grundig gjennomtenkt og dokumentert før utførelsesfasen. Nøyaktige arbeidstegninger og spesifikasjoner sikrer at byggeprosessen kan gjennomføres smidig og i samsvar med oppdragsgiverens krav og forventninger.

 

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

I visse tilfeller kan det være nødvendig med en detaljregulering. Dette er vanligvis tilfellet ved større byggeprosjekter, men det kan også være behov for en reguleringsplan ved mindre boligprosjekter av og til.

En detaljregulering er en planprosess som innebærer utarbeidelse av en reguleringsplan for et spesifikt område. Denne prosessen er ment å regulere arealbruk, utforming og andre relevante faktorer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet er å sikre at utviklingen av området skjer på en bærekraftig og hensiktsmessig måte.

drawer with drawings

Ved større byggeprosjekter kan en detaljregulering være nødvendig fordi det er behov for en grundigere planlegging og koordinering av ulike aspekter, for eksempel bygningenes plassering, størrelse, høyde, infrastruktur, grøntområder og andre nødvendige fasiliteter. Dette sikrer at det endelige prosjektet er i tråd med lokale bestemmelser og samfunnets behov.

Selv om detaljregulering er mer vanlig ved større prosjekter, kan det også være situasjoner der det er hensiktsmessig å utarbeide en reguleringsplan for mindre boligprosjekter. Dette kan være tilfelle når det er behov for å koordinere utviklingen av flere boliger eller sikre at utbyggingen skjer i tråd med overordnede planer og hensyn til miljø, estetikk og trafikkforhold.

Gjennom en detaljreguleringsprosess blir det utført grundige undersøkelser og vurderinger av ulike faktorer, og det skapes et reguleringsgrunnlag for utviklingen av området. Dette inkluderer utarbeidelse av planforslag, høringer, samråd med berørte parter og til slutt vedtak av reguleringsplanen av de aktuelle myndighetene.

Ved behov for detaljregulering vil jeg kunne bistå med å utarbeide og koordinere denne prosessen, slik at utviklingen av prosjektet skjer i samsvar med gjeldende regelverk og samfunnets behov.

Søknadsprosesser

Søknadsprosesser og mundighetsbehandling

Som arkitekt påtar jeg meg også oppgaven som ansvarlig søker og tilbyr denne tjenesten til mine kunder. Oppgaven som ansvarlig søker innebærer å være tiltakshavers representant i søkeprosessen i henhold til de ulike faser som er beskrevet i den arkitektfaglige ytelsesbeskrivelsen. Omfanget av oppdraget vil bli beskrevet av tiltakshaver ved forespørsel.

Som ansvarlig søker har jeg ansvaret for all kommunikasjon og kontakt mellom kommunen, aktørene og tiltakshaveren. Ansvaret til ansvarlig søker er regulert i Byggesaksforskriften § 12-2, som er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl) § 23-8 og supplerer pbl. § 23-4 om ansvarlig søker. Ansvarlig søker har delvis sammenfallende ansvarsoppgaver med de andre aktørene, men ansvarlig søker har primært et “påse-ansvar”. Dette innebærer at jeg skal sørge for at ansvarsoppgavene blir ivaretatt av de relevante aktørene, uten å utføre oppgavene selv. Ansvarlig søker har ikke ansvar for innholdet i oppgavene, kun at de blir håndtert på riktig måte.

Forholdet mellom ansvarlig søker sin koordineringsrolle og det faglige ansvaret til ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende er slik at ansvarlig søker skal sikre at hele prosjektet har tilstrekkelig ansvarsdekning. Dette betyr at alle nødvendige ansvarsrettigheter er tildelt ansvarlige aktører, og at disse leverer erklæringer om samsvar og eventuelt kontroll når arbeidet er utført. Ansvarlig søker har hovedsakelig et administrativt koordineringsansvar, mens de ansvarlige prosjekterende og utførende har et faglig koordineringsansvar i forhold til grensesnittet mot andre ansvarlige aktører. Ansvarlig søker skal derfor sørge for tilstrekkelig koordinering der det ikke er tydelig definert i andre ansvarsrettigheter.

Ifølge plan- og bygningsloven er ansvarlig søker tiltakshavers representant og bindeleddet til kommunen. Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne vurdere om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser i pbl.

Det er viktig å presisere at ansvarlig søker ikke har noe faglig ansvar for koordineringen av prosjektering og utførelse. Likevel skal ansvarlig søker påse at alle ansvarsrettigheter i prosjektet er dekket på en tilfredsstillende måte.

Terrengsnitt

Espace Profil

Her kan du laste ned en PDF-presentasjon om Espace

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620