Oppstart av detaljreguerling

GYLLE, GNR.94 BNR 3, 107 M.FL., MELHUS KOMMUNE

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale

Iht. Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles det om oppstart av detaljregulering av eiendommen gnr. 94 bnr. 3, 107 m.fl., Melhus kommune. Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til plan.

Hensikten med planarbeidet er å regulere til boligformål mm i samsvar med Områdeplan Melhus sentrum av 2019. Planområdet ligger innenfor område B1 i områdeplanen. Det er i bestemmelsen til områdeplanen satt minimumskrav til utnyttelse, som er 4 boenheter pr daa. Det planlegges småhusbebyggelse i 2 etasjer med ca. 28 boenheter med tilhørende parkering. Planområdet er på ca. 4 daa. I oppstartsmøtet av 14.12.2022 ble det avklart at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Beskrivelse av konsekvensene vil inngå som en del av planbeskrivelsen, og det skal utarbeides ROS-analyse. Melhus kommunen anbefaler oppstart av planarbeid, da tiltaket er i samsvar med overordnet plan.

Tiltakshaver er Karivollen AS.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Plansmia as, Mellomila 56, 7018 Trondheim, e-post til mayeli@plansmia.no

 

GYLLE, GNR.94 BNR 3, 107 M.FL., MELHUS KOMMUNE

Har du lyst til å jobbe med meg?

Jeg er spent på dine planer og gleder meg til å bidra med gode faglige råd.

Espace Arkitektur og byrom
Dipl.-Ing Arch MNAL Olivier Hérail
www.espace-arkitektur.no
olivier[at]espace-arkitektur.no
+47 48 950 620